Ανοιχτό Δ.Σ πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης ο Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός ΣΟΦΛΑ. Στο Δ.Σ παραβρέθηκε και μίλησε ο κ. Πάνος Καπώνης, Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ειδικότερα κ. Καπώνης τόνισε την ανάγκη της εξέλιξης των φαρμακευτικών συνεταιρισμών την νέα εποχή με την πα

Ο Πρόεδρος του ΣΟΦΛΑ κ. Πέτρος Καφανέλης αναφέρθηκε και αυτός στις συμπράξεις που πρέπει να κάνουν οι συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας κάτι που και ο ίδιος προσπαθεί να τρέξει εδώ και καιρό. Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε συνάντηση με φαρμακευτικούς συλλόγους από τη υπόλοιπη Θεσσαλία και θα συνεχίσει να εργά

Από το 2o International Forum Cooperative Law : Η ομιλία του Ν. Σ. της ΟΣΦΕ Πάνου Καπώνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 193/ΙΙΙ/2001 (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Βλέπετε την απόφαση 193/ΙΙΙ/2001 στο site : https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2014/11/fek_1062.%CE%92..pdf (ΦΕΚ 1062/Β/10-8-2001).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 193/ΙΙΙ/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 8η Φεβρουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος Μέλη : Ηλίας Βλάσσης, Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, Παναγιώτης Μαντζουράνης Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Λεωνίδας Νικολούζος, Χαρίσιος Ταγαράς και Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Νικολάου Βέττα. Γραμματέας : Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος. Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν οι από 14-12-2000 και 18-12-2000 αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων των 1) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συν ΠΕ-ΣΥΦΑΙΤ» 2) “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣυνΠΕ- ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ» 3) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Συν ΠΕ» 4) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΣ Συν ΠΕ» 5) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συν ΠΕ» 6) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν ΠΕ» 7) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν ΠΕ» 8)«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΣΣΑΣ – ΣΟΦΛΑ Συν ΠΕ» 9) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν ΠΕ» 10) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Συν ΠΕ» 11) «ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Συν ΠΕ» 12) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Συν ΠΕ- ΠΡΟΣΥΦΑ» 13) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΒΡΟΥ Συν ΠΕ» 14) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν ΠΕ» 15) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Συν ΠΕ» 16) « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συν ΠΕ » κατά της Ανώνυμης Φαρμακευτικής Εταιρείας με την επωνυμία «GLAXOWELLCOME AEBE», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 703/77, όπως ισχύει. Στη συνεδρίαση παρέστησαν α) οι ως άνω αιτούντες Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Παναγιώτη Καπώνη και β) η εταιρεία GLAXOWELLCOME ΑΕΒΕ δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Καθηγητή κ. Ιωάννη Σχινά, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Καλαβρό, κ. Δημήτριο Κυριάκη, κ. Θεμιστοκλή Κλουκίνα και κα Αγγελική Πουρναρά.

 

Προεδρικό Διάταγμα 64/2018

Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι σε φαρ- μακοποιούς και σε ιδιώτες-μη φαρμακοποιούς και σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.

Άρθρο 2 Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων 1. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλ ματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες της Ελλάδας ή κράτους - μέλους της Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερει- άρχη και δηλώνονται από τον κάτοχο της άδειας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών από την λήψη της. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ. 2. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου. Ο εν λόγω υπεύθυνος φαρμακοποιός εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός ως υπεύθυνος για περισσότερα από ένα (1) φαρμακεία, ανεξαρτήτως εάν το φαρμακείο αυτό είναι το κατάστημα της έδρας ή το υποκατάστημα της ίδιας ή διαφορετικής ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, αυτός πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος σε ένα εκ των φαρμακείων, για τα οποία λαμβάνει άδεια ίδρυσης. 3. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ' ανώτατο όριο κατ' έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις οκτώ (8) αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι εννέα (9) και για το 2020 μέχρι δέκα (10) αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο. 4. Για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης φαρμακείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31), όπως ισχύει. 5. α) Τα φαρμακεία, για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό, τα λειτουργεί υποχρεωτικά Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, και ο φαρμακοποιός, ο οποίος έχει δηλωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υπεύθυνος για την λειτουργία του φαρμακείου. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχει καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας του φαρμακείου από την ΕΠΕ καθώς και σε κάθε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών ποσοστών. β) Τα φαρμακεία, για τα οποία  είχε χορηγηθεί ή χορηγείται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό σύμφωνα με το παρόν, μπορούν να λειτουργούν είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας. γ) Οι εταιρείες και οι ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν φαρμακείο έχουν αποκλειστικό σκοπό την λειτουργία και εκμετάλλευση του φαρμακείου. Απαγορεύε- ται απολύτως η συμμετοχή σε εταιρείες που λειτουργούν φαρμακείο, ως εταίρου: i) φυσικού προσώπου που είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ή ii) νομικού προσώπου που έχει συσταθεί από ιατρούς ή οδοντιάτρους με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές ή οδοντιατρικές πράξεις. iii) φυσικού ή νομικού προσώπου που: αα) έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την λειτουργία ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης φύσεως, ββ) είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ε) Κάθε εταίρος οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε φαρμακοποιός (ΚΑΚ) φαρμάκωνε) Κάθε εταίρος οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε φαρμακοποιός ή έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την Παραγωγή ή Εισαγωγή ή Αντιπροσώπευση ή Χονδρική Πώλε) Κάθε εταίρος οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε φαρμακοποιός ηση και Εμπορία Φαρμάκων. iv) φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (νομίμου εκπροσώπου ή μετόχου ή εταίρου ή μετόχου τρίτου νομικού προσώπου) σε εταιρείες ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης φύσεως, ή φαρμακευτικές εταιρείες πάσης φύσεως (ήτοι ΚΑΚ, ή Παραγωγούς ή Εισαγωγείς ή Αντιπροσώπους ή Χονδρεμπόρους Φαρμάκων) ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις εφόσον καθ' όλη τη χρονική περίοδο από την έναρξη έως την παύση της δραστηριότητας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του φαρμακείου ως προς την φαρμακευτική εταιρεία ή την εταιρεία διαγνωστικού εργαστηρίου ή την συνδεδεμένη με αυτές επιχείρηση: αα) είναι ή υπήρξε, κύριος ή επικαρπωτής αριθμού μετοχών ή ποσοστών ή μεριδίων που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που είτε η απόκτηση των μετοχών ή ποσοστών ή μεριδίων οφείλεται σε κληρονομική διαδοχή ή σε αγοραπωλησίες μέσω τρίτων προσώπων σε οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές, είτε η κατάταξη στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους οφείλεται σε μεταβιβάσεις μετοχών ή ποσοστών ή μεριδίων μεταξύ τρίτων προσώπων, οπότε και το κώλυμα συντρέχει όταν η κατοχή των μετοχών ή των ποσοστών ή των μεριδίων υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από το χρόνο της μεταβολής ή ββ) κατέχει ή κατείχε, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με εξαίρεση την περίπτωση που το ανωτέρω δικαίωμα ψήφου οφείλεται σε κληρονομική διαδοχή ή σε αγοραπωλησίες μέσω τρίτων προσώπων σε οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές ή σε μεταβιβάσεις μεταξύ τρίτων προσώπων, οπότε και το κώλυμα συντρέχει όταν η κατοχή του ανωτέρω δικαιώματος ψήφου υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από το χρόνο της μεταβολής ή γγ) έχει ή είχε, το δικαίωμα είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό της εταιρείας είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων να διορίζει ή να ανακαλεί μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή να εκπροσωπεί την εταιρεία δδ) κατάρτισε ή είχε καταρτίσει, αμέσως ή εμμέσως, συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες με την επιχείρηση, από τις οποίες η τελευταία απέκτησε έσοδα ή άλλα οικονομικά οφέλη κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση της, τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα δέκατο (1/10) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά τη χρήση αυτή. v) συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις iii και ίν ανωτέρω. δ) Οι συνιστώμενες, σύμφωνα με τις παραγράφους α) και β) του παρόντος άρθρου, εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν έδρα το φαρμακείο, του οποίου έχουν την άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης, και η διάρκειά τους είναι ορισμένου χρόνου, δυνάμενη να παραταθεί πριν τη λήξη της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής του παρόντος άρθρου έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν υποκαταστήματα, εφόσον όμως έχει χορηγηθεί κατά τους όρους της παρούσας και τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, χωριστή άδεια ιδρύσεως για το υποκατάστημα. Η άδεια ιδρύσεως του υποκαταστήματος προσμετράται στο σύνολο των αδειών που δικαιούται ένα πρόσωπο να λάβει σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακεί- ων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας ε) Κάθε εταίρος οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε φαρμακοποιός που διατηρεί ατομική επιχείρηση λειτουργίας και εκμετάλλευσης φαρμακείου, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων α), β) και γ), μπορεί να συμμετέχει μέχρι το 2020, σύμφωνα με την κλιμάκωση του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος, σε δέκα (10) συνολικά κατ’ ανώτατο όριο προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες λειτουργίας και εκμετάλλευσης φαρμακείου, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του αντίστοιχου νόμου περί εταιρειών. 6. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους μέλους της ΕΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Ελλάδας ή κράτους - μέλους ΕΕ, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και τις τιθέμενες προϋποθέσεις στο παρόν προεδρικό διάταγμα. 7. Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου απαιτείται ο αιτών (φαρμακοποιός ή μη) να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται με τα υποβαλλόμενα κατά το άρθρο 217 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) αντίστοιχα έγγραφα, ήτοι: α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των κρατών - μελών της Ε.Ε. β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παρά- βαση κακουργηματικού χαρακτήρα των διατάξεων των νόμων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετά- κλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. γ) Να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία, δ) Να μην του έχει επιβληθεί ως κύρωση η οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης. 8. Κάθε παράβαση των οριζομένων στο παρόν άρθρο συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου από την αρμόδια για τη χορήγηση της αρχή.

Άρθρο 3 Φαρμακεία, που λειτουργούν νομίμως ως εταιρείες, πρέπει να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του άρθρου 2 εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υποβάλλοντας στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο ακριβές αντίγραφο του καταστατικού τους, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι έννομες συνέπειες της παρ.8 του άρθρου 2.

Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα μέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 (αλλά και μετά από αυτή την προθεσμία) να προσαρμοστούν πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις. Οι αλλαγές που επέρχονται με βάση το GDPR απαιτούν ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο και εξειδίκευση των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer, όπως στην περίπτωση της ΟΣΦΕ, που ο Νομικός Σύμβουλος Πάνος Καπώνης συμμετέχει στα σχετικά σεμινάρια του Δ.Σ.Α.σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

Η διεθνής κοινότητα νομικών των συνεταιρισμών IUS Cooperativum, η International Co-operative Alliance, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας UnivSSE Coop διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο Συνεταιριστικού Δικαίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην οδό Τζωρτζ 4 - πλατεία Κάνιγγος, μεταξύ 26 και 28 Σεπτεμβρίου 2018. Συμμετέχει ο Π. Καπώνης νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ).

Στις εκλογές της 27ης Μαΐου 2018 εξελέγει το νέο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας : Κατά σειρά επιτυχίας εξελέγησαν οι : Σταύρος ΜΠΕΛΩΝΗΣ, (μέχρι τώρα πρόεδρος ΟΣΦΕ), Ελευθέριος ΜΑΡΙΝΟΣ (Αττικής), Νίκος ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ (Χανίων), Πέτρος ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ (Λάρισας - ΣΟΦΛΑ), Λάζαρος ΦΑΡΣΑΚΗΣ (Θεσσαλονίκης), Απόστολος ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ (Κρήτης) και Βασίλης ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ (Βόλου). Πρώτο αναπληρωματικό μέλος Δημήτριος ΔΑΪΡΟΥΣΗΣ. Γιά το Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι : Γεώργιος ΚΙΟΣΕΣ, Χαράλαμπος ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ και Φτιος ΝΤΕΛΛΟΣ.

Εφορευτική Επιτροπή εκλογών Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με το Άρθρο 52 παρ. 5 ν. 4446/2016 με τον τίτλο : "Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων", η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα».

Άδεια χονδρεμπορικής πώλησης - ΕΟΦ: 96870/2014 Εγκύκλιος

Η παραπάνω εγύκλιος κοινοποιήθηκε από τον ΕΟΦ και στην Ο.Σ.Φ.Ε. Μπουμπουλίνας 5 173-43 , Αγ. Δημήτριος osfe@otenet.gr

 Βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ 1049 Β΄/29-4-2013): Ως Χονδρική Πώληση Φαρμάκων ορίζεται κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό ή εξαγωγή φαρμάκων, εκτός από τη διάθεση φαρμάκων στο κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται από τους παραγωγούς ή τους αντιπροσώπους τους, τους εισαγωγείς ή άλλους χονδρεμπόρους (άρθρο 2 – σημείο 17). Η χονδρική πώληση φαρμάκων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια, η οποία χορηγείται από τον ΕΟΦ (άρθρο 103, παρ. 1). Διευκρινίζεται ότι εφεξής, η έννοια της «άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων» καλύπτει, με ενιαίο τρόπο, κάθε δραστηριότητα που περιγράφεται ανωτέρω από τους επιχειρηματικούς φορείς που αναφέρονται κατωτέρω. Συνεπώς, κάθε προγενέστερη σχετική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα εν λόγω ζητήματα (περιλαμβανομένων αυτών που προβλέπουν τη χορήγηση περισσότερων αδειών), ακόμη κι’αν δεν έχει ρητά καταργηθεί, θεωρείται σιωπηρώς καταργηθείσα, εφόσον αντίκειται στις νεότερες, ειδικές και αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου με το οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία. Η χονδρική πώληση φαρμάκων μπορεί να πραγματοποιείται από τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις που αναφέρονται παρακάτω και έχουν εφοδιασθεί με την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 : • Παραγωγοί, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς φαρμάκων, περιλαμβανομένων των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), • Φαρμακαποθήκες, • Φαρμακαποθήκες των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών, • Συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, • Επιχειρήσεις Αποθήκευσης & Διανομής προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (3PL “third party logistics”) Η κατοχή άδειας παραγωγής συνεπάγεται το δικαίωμα χονδρικής πώλησης των φαρμάκων που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη άδεια (άρθρο 103, παρ. 3).

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση είναι δυνατό να συνεργάζονται με επιχειρήσεις που διαθέτουν την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια χονδρικής πώλησης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται ο ΚΑΚ να εφοδιασθεί ο ίδιος με άδεια χονδρικής πώλησης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΚ και του κατόχου της άδειας χονδρικής πώλησης στην οποία ορίζονται ρητά η διάρκεια της συνεργασίας, τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία ισχύει και οι υποχρεώσεις των δύο μερών όπως προκύπτουν από τη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι ο ΚΑΚ εξακολουθεί, κατά νόμο, να ευθύνεται για τις δραστηριότητες που ασκούνται για λογαριασμό του από τον κάτοχο άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ο οποίος ευθύνεται, παράλληλα με τον ΚΑΚ, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων. Ανάλογα ισχύουν και για τον «τοπικό αντιπρόσωπο», ως αντιπροσώπου του ΚΑΚ. Οποιαδήποτε άλλη μεταξύ τους συμφωνία, που περιορίζει ή μετακυλύει την εκ του Νόμου ευθύνη τους, θεωρείται μη γεγραμμένη και δεν αντιτάσσεται στον ΕΟΦ ή άλλη Αρχή, κατά τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

ΠΗΓΗ : Ε.Ο.Φ.

 

 

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμάκων σε χαμηλότερη τιμή

Σύμφωνα με το έγγραφο 242/12-1-2016 του ΕΟΦ, μια φαρμακαποθήκη επί τη βάση του άρθρου 106 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013 (ΦΕΚ 104Β/2013), δεν μπορεί να διαθέτει φάρμακα σε Δήμους, ΚΑΠΗ κ.α. σε τιμές χαμηλότερες της προκαθορισμένης λιανικής τιμής.